Admitere la Seminarul Teologic Dorohoi

Admitere 2018 la Seminarul Teologic Ortodox Dorohoi

Admitere la Seminarul Teologic Ortodox Dorohoi

Teologie Pastorală 2021

ADMITERE 2021

ADMITEREA la profilul Teologie Pastorală, an școlar   2021-2022

24 de locuri disponibile (doar băieți).

Dosarul pentru Admitere la clasa de Teologie Pastorală va cuprinde următoarele documente:

 1. certificat de Botez – copie;
 2. recomandarea din partea preotului paroh, din care să reiasă comportamentul candidatului şi date despre familie, semnată şi de membrii Consiliului Parohial;
 3. certificat naştere – copie;
 4. foaie matricolă clasele V-VIII cu mediile la toate materiile de studiu (media generală pe V-VIII trebuie să fie minim 7,00) şi media la purtare (minim 9);
 5. anexa la fișa de admitere eliberată de școala de proveniență.
 6. adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani;
 7. fişa medicală ( tip AB/Școală de șoferi) – eliberată de spital sau policlinică, cu parafa a mai multor medici specialişti;
 8. declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte
 9. cerere de obţinere a  binecuvântării din partea Episcopului locului şi cerere de înscriere (se completează la Seminar).

Înscrierile se fac la sediul Seminarului din Dorohoi, Str. Poștei 14.

 

Tematica pentru examenul scris este următoarea:

 1. Decalogul: importanța lui în viața omuluiclasa a V-a;
 2. Rugăciunea, bază și lumină a credinței creștine – clasa a VI-a;
 3. Rugăciunea Tatăl nostru– clasa a VI-a;
 4. Sfintele Taine în viața creștinilor – clasa a VII-a;
 5. Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului – clasa a VII-a;
 6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a;
 7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii-clasa a VIII-a.

 

Bibliografie:

 1. Mica Biblie;
 2. Caiet pentru elevi, cadre didactice şi părinţi- Religie creştin-ortodoxă – clasele V – VIII, Editura „Sf. Mina”.
 3. Manuale religie clasele V-VIII conforme cu Programa V-VIII aprobată prin OMEN nr. 3393 din 28 februarie 2017

Probele orale:

 1. verificarea dicţiei prin rostirea uneia dintre rugăciunile: Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamna, Crezul, Psalmul 50 sau Rugăciunile începătoare – Împărate Ceresc, Prea Sfântă Treime, Tatăl Nostru;
 2. verificarea aptitudinilor muzicale prin: intonarea uneia dintre cântările bisericeşti – Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Învierii-Hristos a Înviat, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvântat; Colinde cu text religios;
 3. intonarea unui cântec patriotic – Deşteaptă-te române, Limba noastră,- Al. Cristea, Ţara mea – D.G. Chiriac, Imnul eroilor, Pui de lei-s.a.;
 4. verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian sau tonul profesorului, intonarea gamei Do major si a unor sunete din gama;
 5. verificarea simţului ritmic prin repetarea unor formule ritmice.

*** NOTĂ:  Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noțiuni teoretice. Probele orale se notează cu calificative admis/respins sau în funcție de prevederile Metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării.

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat  2021-2022

Filiera VOCAŢIONALĂ, Profil TEOLOGIC,

Specializarea TEOLOGIE  ORTODOXĂ

 • Prima sesiune de admitere – mai 2021
 • 19 – 20 mai 2021 – Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
 • 24 – 25 mai 2021– Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 26 – 28 mai 2021– Desfăşurarea probelor de aptitudini
 • 31 mai 2021– Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 04 iunie 2021– Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini.
 • A doua sesiune de admitere – iulie 2021
 • 22 iulie 2021– Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 23 iulie 2021– Desfăşurarea probelor de aptitudini

IMPORTANT:

 • Absolvenţii de Seminar – Teologie Pastorală, pot opta pentru continuarea cursurilor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi cu specializările: Teologie Pastorală, Teologie Artă Sacră şi Asistenţă Socială sau pentru orice altă facultate din spectrul universitar din România.
 • De asemenea pot accesa burse universitare şi după absolvirea studiilor superioare pot face misiune ca preoţi, diaconi  sau cântăreţi bisericeşti în  parohie sau ca laici ori  clerici într-una din instituţiile de învăţământ,  mass-media sau de asistenţă socială dezvoltate de Biserica Ortodoxă Română în parteneriat cu Statul Român sau diverse ONG-uri.
 • În prezent avem studenţi şi absolvenţi la: Teologie Pastorală, Teologie – Limbi Moderne, Asistenţă Socială, Teologie-Patrimoniu, Drept, Institutul Naţional de Magistratură, Filosofie, Psihologie, I.S.E., Medicină, Conservator, Istorie, Arhitectură, Academia Militară, Educaţie Fizică şi Sport, Chimie Alimentară, Geologie-Geodezie, Agronomie, Comunicare și Relații Publice, Şcoli de Subofiţeri pentru Armată, Jandarmerie şi ISU, Agenți vamali,  

RELAȚII SUPLIMENTARE LA TEL. 0231611961 

Filologie Bilingv 2021

 

ADMITEREA la profilul Filologie-Bilingv, Română-Engleză

an școlar 2021-2022

26 de locuri disponibile (fete și băieți).

Această clasă este aprobată de Consiliul A.R.A.C.I.P. (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar) prin Hotărârea nr.16/08.12.2008 şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Inovării prin Ordinul Ministrului nr. 5383 din 30.09.2009, iar din luna noiembrie 2015 este acreditată definitiv, în urma inspecției ARACIP desfășurată în școala noastră.

Dosarul pentru Admitere la clasa de Filologie Bilingv va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
 3. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 4. anexa la fișa de admitere eliberată de școala de proveniență;
 5. foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 6. adeverinţă medicală de la medicul şcolar sau de familie – „clinic sănătos” şi fişa cu vaccinările 0-14 ani.

IMPORTANT: Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se alcătuiesc în conformitate cu programa școlară de clasa a VIII-a, pentru limba modernă întâi de studiu (L1).

Examenul de verificare a cunoștinţelor de limba modernă constă în două probe:

-PROBA SCRISĂ, pentru care se acordă un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 din oficiu;

-PROBA ORALĂ, pentru care se acordă un punctaj maxim de 30 de puncte.

Subiectul pentru proba scrisă va cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea cunoștinţelor de gramatică și vocabular (tip text lacunar, alegere multiplă, exerciții de corectare etc.), conform programei clasei a VIII-a pentru limba modernă întâi de studiu.

Timpul afectat probei scrise este de 60 minute. Pentru proba scrisă se pot depune contestaţii, la centrul la care s-a desfășurat proba, în perioada prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.

Proba orală va consta în:

 1. descrierea unei imagini/citirea unui text (aflate pe un bilet semnat de membrii comisiei de examinare si evaluare si vizat de inspectorul de specialitate/profesor metodist, conform pct.3);
 2. răspuns la patru întrebări (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text: doua întrebări de înţelegere globala, doua întrebări de înţelegere în detaliu a textului.

Pentru evaluarea performanţei la proba orală se vor aplica următoarele criterii:

 • Vocabular si elemente de construcţie a comunicării;
 • Înţelegerea contextului si fluenţa exprimării;
 • Pronunţia si intonaţia;
 • Nu se admit contestaţii la proba orală.

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat  2021-2022

Filiera TEORETICĂ, Profil UMANIST,

Specializarea FILOLOGIE-BILINGV  LIMBA  ROMÂNĂ – LIMBA  ENGLEZĂ

 • Prima sesiune de admitere – mai 2021
 • 19 – 20 mai 2021– Eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 24-25 mai 2021– Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 26-28 mai 2021– Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 31 mai 2021– Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 04 iunie 2021– Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 04-08 iunie 2021 – Ridicarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 09 iunie 2021 – Depunerea/ transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, la unităţile de învăţământ de provenienţă
 • A doua sesiune de admitere – iulie 2021
 • 22 iulie 2021– Înscrierea pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
 • 23 iulie 2021– Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

*** Important: Absolvenții de la Filologie-Bilingv susțin la absolvire și un examen de certificare a competențelor lingvistice, care facilitează inserția pe piața muncii din UE. De asemenea avem absolvenți și studenți/studente la: Filologie, Filologie Română-Engleză, Pedagogie, Institutul de Artă Teatrală Iași și Constanța, FEAA,  Comunicare și Relații Publice etc.

Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 0231611961